यस विश्रामपुर गाउँपालिकाको १३औ अधिवेशनमा आवश्यक सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा |

आर्थिक वर्ष: