विश्रामपुर गाउँपालिकाको संघीय विशेष अनुदान तर्फको "Construction of RCC Drain and Culvert along with River protection Works at Ward no. 3, South Musharwa, Bara" को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!! ( नागरिक दैनिकमा पत्रिकामा प्रकाशित )