संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित समपुरक अनुदान अन्तर्गत बिश्रामपुर गाउँपालिका वडा नं. २ को भरवलिया आश्नरमदेखि नहर सम्म नाला निर्माण कार्य गर्नको लागि ठेक्का नं. BSHRM/NCB/WORKS/01/080/081 आह्वन को सूचान नागरिक दैनिका पत्रिकाम प्रकाशित