विश्रामपुर गाउँपालिकाको वडा न.२ बरैनियाको आगामी आ.व. २०७५/२०७६ को योजना छनौट कार्यक्रममा विश्रामपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री अमिरीलाल पाल ज्यू को रोहबरमा योजना छनौट हुदै |

आर्थिक वर्ष: