विश्रामपुर गाउँपालिकाको संघीय विशेष अनुदान तर्फको "Construction of RCC Drain and Culvert along with River protection Works at Ward no. 3, South Musharwa, Bara" को लागि मिति २०७९/०९/२५ गतेको online tender[e-bidding] सम्बन्धि नागरिक दैनिकमा प्रकाशित सूचना ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: