विश्रामपुर गाउँपालिकाको संघीय समपुरक अनुदान तर्फको "Construction of RCC Road and Drain Programme ( From the office of the rural municipality to Dumping site through 3 no. Ward office and Balirampur)" को लागि मिति २०७९/१०/२० गतेको online tender[e-bidding]