सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

विश्रामपुर गाउँपालिकाको एक घर एक चापाकल मिति २०७९/०९/१४ गतेको online tender[e-bidding] को सूचना ।

विश्रामपुर गाउँपालिकाको संघीय विशेष अनुदान तर्फको एक घर एक चापाकल कार्यक्रमको लागि मिति २०७९/०९/१४ गतेको online tender[e-bidding] को सूचना ।

Pages