सूचना तथा समाचार

बिश्रामपुर गाउँपालिका

आज मिती २०७७/१०/०५ गतेका दिन बिश्रामपुर गाउँपालिकाको बडा न.

बिश्रामपुर गाउँपालिका

उधमविकाश सहयोगीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !!!

विश्रामपुर गाउँपालिका

आज मिति २०७७/०८/३० गतेका दिन ग्रामिण क्षेत्र तथा कृषिवन विकाश केन्द्र(RRAFDC) तथा यस विश्रामपुर गाउँपालिकाको सहजिकरनमा तयार पारिएको वाश-प्लान(WASH-PLAN) यस विश्रामपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री अमिरीलाल राउत(पाल) ज्यू र विश्रामपुर गाउँपालिकाको प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत ज्यूलाई हस्तनान्तरण गरिएको केह

Pages